Generelt

?

L?s disse vilk?r for brug ("Vilk?r") omhyggeligt, inden du bruger websites fra VMware, Inc. og virksomhedens datterselskaber (samlet kaldet "VMware"). N?r du bes?ger eller bruger disse websites, accepterer du, at du har l?st, forst?et og accepterer at v?re bundet af disse Vilk?r, og at du overholder alle g?ldende love og regler, herunder USA's love og regler vedr?rende eksport og geneksport, og at det er forbudt at omg? USA's eksportlovgivning. Hvis du ikke accepterer disse Vilk?r, har du ikke tilladelse til at bruge disse websites. Disse Vilk?r omhandler din brug af websitene, det indhold (som tekst, data, oplysninger, software, grafik og billeder), som VMware g?r tilg?ngeligt p? websitene (samlet kaldet "Materiale"), og alle de tjenester, som VMware leverer via websitene (samlet kaldet "Tjenester"). I disse Vilk?r kaldes websitene, Materialet og Tjenesterne under et for "VMwares Websites".

?

VMware forbeholder sig retten til at ?ndre disse Vilk?r og at ?ndre eller fjerne funktioner p? VMwares Websites. Vi underretter dig om v?sentlige ?ndringer af disse Vilk?r via e-mail eller ved at placere en fremh?vet meddelelse p? VMwares Websites. Hvis vi foretager v?sentlige ?ndringer, kan du opsige denne aftale inden for 30 dage efter, at du har modtaget e-mailen, eller meddelelsen p? websitet er offentliggjort. Hvis du forts?tter med at bruge VMwares Websites efter ?ndringsdatoen, accepterer du de ?ndrede Vilk?r. Yderligere eller ?ndrede Vilk?r, betingelser og meddelelser kan g?lde for bestemte materialer, oplysninger, produkter, software eller tjenester, som tilbydes via VMwares Websites. Hvis der er uoverensstemmelser, f.eks. yderligere eller anderledes vilk?r, har betingelser og meddelelser forrang over disse Vilk?r. Se den relevante aftale eller meddelelse.

?

Disse Vilk?r omfatter Vilk?r for deltagelse i communityet, og de vilk?r og betingelser, som er fremsat i Vilk?r for deltagelse i communityet, er medtaget heri ved reference. Disse Vilk?r og eventuelle yderligere vilk?r, du accepterer, n?r du bruger bestemte dele af VMwares Websites, udg?r den hele, eksklusive og endelige aftale mellem dig og VMware med hensyn til emnet heri. Denne aftale tilsides?tter alle tidligere aftaler, der er indg?et mellem dig og VMware omkring dette emne. Disse Vilk?r og relationen mellem dig og VMware er underlagt lovgivningen i staten Californien, som den g?lder for de aftaler, som er indg?et og fremf?rt i Californien af indbyggere i Californien, uanset din faktiske bop?l. Alle s?gsm?l, der m?tte opst? fra eller relateret til disse Vilk?r eller din brug af VMwares Websites, vil blive forelagt retten ved en forbundsdomstol eller delstatsdomstol i Santa Clara County, Californien, og du accepterer hermed uigenkaldeligt disse domstoles enekompetence til et s?dant form?l. Hvis VMware ikke fremf?rer eller h?ndh?ver rettigheder eller bestemmelser i disse Vilk?r, udg?r det ikke et afkald p? disse rettigheder eller bestemmelser. Hvis bestemmelser i disse Vilk?r ikke er lovlige if?lge en kompetent jurisdiktion, accepterer du desuagtet, at domstolen bestr?ber sig p? at efterleve VMwares og dine intentioner, som det fremg?r af bestemmelserne, og at de ?vrige bestemmelser i disse Vilk?r fortsat er fuldt g?ldende. Disse Vilk?r vil v?re g?ldende, uanset om du stopper med at bruge VMwares Websites. Disse Vilk?r skal fortolkes uden at blive fortolket til fordel for hverken dig eller VMware. Disse Vilk?r, og de rettigheder og licenser, som du tildeles i henhold til hertil, m? ikke videregives eller tildeles til andre, men de kan tildeles af VMware uden begr?nsninger.

Brug af Software

I det omfang VMware stiller download af beskyttet VMware-software eller open source-software til r?dighed p? VMwares Websites ("Software"), er denne Software beskyttet af den relevante ophavsret, patenter og andre immaterielle rettigheder tilh?rende VMware eller en tredjepartslicensgiver. Enhver brug af Softwaren er underlagt vilk?rene for den relevante slutbrugerlicensaftale eller open source-licensaftale.

?

Al Software til evaluering stilles til r?dighed "SOM DET ER OG FOREFINDES" og udelukkende til evaluering og intern brug. Du m? ikke bruge Software til evaluering til kommercielle eller udviklings- eller produktionsrelaterede form?l. Desuden kan Software til evaluering? blive deaktiveret efter en periode.

Varem?rker

VMware forbeholder sig alle rettigheder til vores varem?rker, tjenestem?rker og logoer, der sammen med varem?rker, tjenestem?rker og logoer tilh?rende datterselskaber til VMware kaldes for "VMwares M?rker".

?

Ingen medarbejder eller repr?sentant for VMware er autoriseret til at give tilladelse til brug af VMwares M?rker eller til at give vejledning om deres brug, medmindre der gives licens til dette i et formelt og skriftligt format. Hvis en VMware-medarbejder giver dig tilladelse til at bruge VMwares M?rker, uden der forel?gger en formel skriftlig aftale, er brugen ikke tilladt.

?

VMware M?rker er v?rdifulde immaterielle rettigheder, og VMware vil derfor tage alle n?dvendige skridt til at beskytte dem mod udvanding og tredjeparters brug af m?rker, som m?tte kunne forveksles med VMwares M?rker, eller som ville forventes at kunne forveksles med VMwares M?rker.

?

Hvis en formel skriftlig aftale giver dig licens til at bruge et eller flere af VMwares M?rker, skal brugen ske i overensstemmelse med disse retningslinjer, medmindre aftalen giver andre rettigheder:
http://www.erqing44.cn/brand/portal/guidelines.html.

?

VMware mods?tter sig ikke brugen af VMwares M?rker (dog undtaget brugen af logoer) til at referere specifikt til VMwares produkter. Enhver henvisning eller nominativ brug af VMwares M?rker skal dog ske som almindelig tekst. Du b?r modtage juridisk r?dgivning for at fastsl?, hvorn?r der skelnes mellem brug til reference og kr?nkende brug.

?

I USA skal registrerede VMware M?rker angives med symbolet "?", mens ikkeregistrerede VMware M?rker skal identificeres med "?". VMware M?rkerne skal bruges som till?gsord og ikke som navneord eller udsagnsord.

Links til VMwares Websites

Alle links til VMwares Websites (herunder interne eller underordnede sider p? de websites, som udg?r en del af VMwares Websites), skal v?re godkendt skriftligt af VMware. Der er dog en begr?nset og ikke uigenkaldelig ret til at oprette links til websitet, forudsat at det website, hvor linket placeres, opfylder disse betingelser:

?

?

1. Det m? ikke bruge indhold fra et VMware Website.
2. Det m? ikke bruge et VMware-logo.
3. Det m? ikke inds?tte dele af et VMware Website i en frame.
4. Det m? ikke fordreje en tilknytning eller anden relation til VMware.
5. Det m? ikke give et forkert billede af en mulig anbefaling fra VMware.
6. Det m? ikke have indhold, som kan opfattes som ulovligt, usmageligt, anst?deligt eller kontroversielt.
7.? Linket skal omg?ende slettes, hvis VMware anmoder om dette.

?

Ophavsret

Medmindre andet er specificeret, er indholdet p? VMwares Websites underlagt ophavsret. Copyright ? 1998-2014 VMware, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

?

Indholdet p? VMWares Websites er beskyttet af ophavsret og lov om intellektuel ejendom i USA og andre lande samt internationale traktater. Du m? ikke kopiere eller distribuere nogen dele af VMwares Websites, medmindre det er n?dvendigt for at se VMwares Websites.

?

Eventuelle sp?rgsm?l og kommentarer sendes til VMware

Links til tredjepartswebsites

Links p? VMwares Websites til tredjeparters websites er udelukkende medtaget af praktiske hensyn. Hvis du f?lger disse links, forlader du VMwares Websites. VMware hverken anbefaler eller frar?der websites, der tilh?rer tredjeparter, og VMware er ikke ansvarlige for n?jagtigheden eller p?lideligheden af oplysninger, data, meninger, r?d og erkl?ringer p? disse websites. VMware har ingen kontrol over disse websites, og VMware er ikke ansvarlige for indholdet p? tredjeparters websites, eventuelle links p? disse websites eller de ?ndringer eller opdateringer, der m?tte blive udf?rt p? tredjeparters websites.

Piratkopiering/licensoverholdelse

VMware beskytter sin teknologi med stor opm?rksomhed, men tillader andre at bruge den i kraft af licensaftaler. Brug eller distribution af VMwares software uden tilladelse fra VMware betragtes som piratkopiering. VMware distribuerer og s?lger sine produkter via et netv?rk af distribut?rer og forhandlere verden over. VMware distribuerer eller s?lger ikke sine produkter via uautoriserede kanaler, f.eks. via auktion, peer-to-peer-netv?rk eller via websites, der tilbyder ulovlig download med n?gle- eller serienummergeneratorer. Hvis du overvejer eller allerede har anskaffet VMware-software via en af disse metoder, har du sandsynligvis f?et piratkopieret software. Kontakt VMware her for at f? hj?lp til din egen eller andres uautoriserede brug af VMwares software.

?

VMware har forst?else for, at nogle kunder kan have udfordringer med at administrere deres softwarelicenser. I de tilf?lde kan VMwares License Compliance-team hj?lpe med at gennemg? udrulningsoptegnelser og afstemme dem med VMwares interne registrering. M?let med dette program er at uddanne VMwares kunder i VMwares licensvilk?r og at f? afstemt vores register med det faktiske forbrug. Kontakt VMwares License Compliance-team p? licensecompliance@vmware.com, hvis du har sp?rgsm?l til eller problemer med din virksomheds brug.

Erstatningsansvar

Du accepterer at forsvare og holde VMware, dets moderselskaber, datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder (og deres respektive ledende medarbejdere, direkt?rer, ansatte og agenter) skadesl?se i forhold til alle typer krav, erstatninger, skader, tab, omkostninger, udgifter og gebyrer (herunder rimelige advokatsal?rer), som disse parter m?tte p?drage sig som resultat af eller som f?lge af din (eller andre, der bruger din konto, computer eller software) brug af VMwares Websites eller overtr?delse af disse vilk?r. VMware forbeholder sig retten til at p?tage sig det eksklusive forsvar og have eksklusiv kontrol over ethvert anliggende, hvor der anmodes om erstatning fra dig, og du accepterer at samarbejde med VMware om forsvaret mod s?danne krav. Du m? under ingen omst?ndigheder acceptere nogen afg?relser, der p?virker VMware, uden VMwares skriftlige accept.

Elektronisk kommunikation

N?r du bes?ger VMwares Websites eller sender e-mails til VMware, kommunikerer du med VMware elektronisk. Vi kan svare dig via e-mail eller via meddelelser p? VMwares Websites. Du accepterer, at alle s?danne meddelelser, freml?ggelser og andre typer kommunikation, som VMware leverer til dig elektronisk, er tilstr?kkeligt til at opfylde ethvert juridisk krav om, at denne type kommunikation er skriftlig.

Rettigheder for USA's regering

Alle VMwares produkter og publikationer er kommercielle af natur. Software, publikationer og softwaredokumentation, som stilles til r?dighed p? VMwares Websites, er kommercielle ("Commercial items"), som det er defineret i 48 C.F.R.§2.101, der best?r af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" som defineret i 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) og 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) og bruges i 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202. I henhold til 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 til og med 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 og andre relevante sektioner i Code of Federal Regulations, bliver VMwares publikationer, kommercielle computersoftware og kommercielle computersoftwaredokumentation distribueret og givet i licens til slutbrugerne i USA's regering med de samme rettigheder, som der gives til alle andre slutbrugere, og i overensstemmelse med de vilk?r og betingelser, der er indeholdt i de licensaftaler, som f?lger med produkterne og softwaredokumentationen og med vilk?rene og betingelserne heri.

Ansvarsfraskrivelser

Vi kan ikke love eller garantere, at oplysninger p? VMwares Websites er korrekte, aktuelle eller fuldst?ndige, og VMwares Websites kan indeholde tekniske un?jagtigheder og typografiske fejl. VMware p?tager sig ikke ansvaret (og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret) for at opdatere VMwares Websites mhp. at holde oplysningerne aktuelle og sikre n?jagtigheden eller fuldst?ndigheden af de udgivne oplysninger. Du b?r derfor altid bekr?fte n?jagtigheden og fuldst?ndigheden af alle udgivne oplysninger, inden du tr?ffer beslutninger om tjenester, produkter eller andre forhold, som er beskrevet p? VMwares Websites. VMware giver intet tilsagn om, at eventuelle anmeldte problemer vil blive l?st af VMware, heller ikke selvom VMware v?lger at stille oplysninger om l?sning af problemet til r?dighed.

?

ALLE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, DER STILLES TIL R?DIGHED P? VMWARES WEBSITES, LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE FEJL" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER. VMWARE FRASIGER SIG?UDTRYKKELIGT I DET OMFANG, SOM DET ER TILLADT AF LOVEN, ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORST?EDE, LOVPLIGTIGE OG ANDRE GARANTIER OG ERKL?RINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORM?L, ADKOMST OG IKKEKR?NKELSE AF BESKYTTET OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET SAMT GARANTIER, DER OPST?R SOM F?LGE AF HANDEL OG BRUG. UDEN AT BEGR?NSE DEN GENERELLE NATUR AF DET FOREG?ENDE GIVER VMWARE INGEN GARANTIER FOR, AT VMWARES WEBSITES LEVER OP TIL DINE KRAV, ELLER AT VMWARES WEBSITES K?RER UDEN AFBRYDELSER, BETIMELIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT.

Ansvarsbegr?nsning

VMWARE ER UNDER INGEN OMST?NDIGHEDER ANSVARLIGE FOR (A) INDIREKTE, SPECIELLE, F?LGEM?SSIGE, H?NDELIGE, P?NALE ELLER BODSP?DRAGENDE SKADER ELLER (B) EVENTUELLE SKADER, DER OVERSTIGER 100,00 USD, HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL, TABT FORTJENESTE, OMS?TNING ELLER BESPARELSER, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER SOM F?LGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE VMWARES WEBSITES ELLER ANDRE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER TILG?S P? ELLER VIA DISSE WEBSITES, UANSET OM S?DANNE SKADER ER BASERET P? GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLINGER, LOV ELLER ANDET JURIDISK GRUNDLAG, OG HELLER IKKE SELVOM VMWARE ER BLEVET UNDERRETTET OM (ELLER BURDE HAVE KENDSKAB TIL) RISIKOEN FOR S?DANNE SKADER.

Udeladelser og begr?nsninger

?

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udeladelse af visse garantier eller begr?nsninger eller udelukkelse af ansvar for bestemte skader. I de tilf?lde vil nogle af ovenst?ende ansvarsfraskrivelser og begr?nsninger ikke v?re relevante for dig. I det omfang, hvor VMware if?lge g?ldende lov ikke m? frasige sig underforst?ede garantier eller begr?nse sit erstatningsansvar, vil omfanget og varigheden af s?danne garantier og omfanget af VMwares erstatningsansvar v?re det minimalt tilladte i henhold til g?ldende lov.

?

Privatlivspolitik?

Politik om eksportkontrol?

Slutbrugerlicensaftaler?

Vilk?r for deltagelse i communityet?

操逼网站